2021 жылдың 15-17 қараша аралығында Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Денисов ауданы білім бөлімінің академик Темірбай Байбосынұлы Дарқамбаев атындағы Әйет жалпы білім беретін мектебі» КММ өткізілген профилактикалық бақылау шеңберінде білім беру ұйымының білім беру саласындағы заңнама талаптарына сәйкестігі бойынша қызметі зерделенді. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қатысты білім беру жүйесін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парақтарының талаптарына сәйкес жүргізілген мектеп жұмысын талдауына келсе, білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының бұзылуы, оның ішінде edu.kz аймағында үшінші деңгейдегі домендік атаудың; жеке пайдалануға арналған жабдықталған шкафтардың болмауы шықты. Орта білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары бойынша, Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңының бұзушылықтары анықталды. Ұсынылған материалдарды зерделеу қорытындысына келісе, пәндерді тиісті бейініне сәйкес емес педагогтердің оқыту фактілері анықталды. Мектеп әкімшілігіне бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым шығарылып, ұсыныстар берілді.

В рамках профилактического контроля, проведенного в КГУ «Аятская общеобразовательная школа имени академика Темирбая Байбусыновича Даркамбаева отдела образования Денисовского района» Управления образования акимата Костанайской области в период с 15 по 17 ноября 2021 года, изучена деятельность на соответствие организации образования требованиям законодательства в области образования. Анализ работы школы, проведенный в соответствии с требованиями проверочных листов в сфере государственного контроля за системой образования в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, программы дошкольного воспитания и обучения позволил выявить нарушения квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности в части отсутствия доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz, отсутствия оборудованных шкафов для индивидуального использования. Выявлены нарушения типовых правил деятельности организаций среднего образования, Закона Республики Казахстан «О статусе педагога». По итогам изучения представленных материалов установлены факты преподавания педагогами предметов без соответствующей квалификации. Администрации школы выдано предписание об устранении нарушений, даны рекомендации.